Management & Health News

Folket har ikke fått mulighet til informert samtykke ref covidvaksine eksperimentet

person holding a vaccine

Denne tekst om Nürnbergkodeksen er skrevet av Egå Nesregloh; Her er litt folkeopplysning om Nürnbergkodeksen for folk som ikke har tenk å være forsøkskaniner;

1. Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er en absolutt nødvendig. Dette betyr at den aktuelle personen bør ha juridisk evne til å gi sitt samtykke; dvs bør være i en slik situasjon at han/hun er i stand til fritt å utøve sitt valg uten innslag av tvang, og bør ha tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av elementene i det aktuelle fagområdet til at han er i stand til å komme frem til en avgjørelse som er preget av forståelse og opplysthet.

Dette siste elementet krever, før en bekreftende avgjørelse fra forsøkspersonen aksepteres, at han er informert om forsøkets art, varighet og hensikt; metoden og fremgangsmåten som vil blir brukt; alle ulemper og farer som rimeligvis ville kunne forventes samt de virkninger på hans helse og person som deltagelse i forsøket vil kunne resulteres i.

Ansvaret for og plikten til å konstatere samtykkets kvalitet påligger enhver enkeltperson som initierer, styrer eller deltar i forsøket. Dette er en personlig plikt og et personlig ansvar som ikke ustraffet kan delegeres til andre.

2. Forsøket bør være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet og som ikke kan sikres ved bruk av andre metoder eller studiemåter og som ikke er vilkårlige eller unødvendige.

3. Forsøket bør ha en utforming og være basert på resultatene av dyreforsøk og den kunnskap om naturhistorien til sykdommen eller eventuelt annet problem som studeres som sikrer at det forventede resultatet vil rettferdiggjøre gjennomføringen av forsøket.

4. Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade.

5. Forsøk bør ikke utføres der det er en a priori grunn til å tro at dødsfall eller skade som fører til uførhet vil inntre, med mulig unntak av forsøk der forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner.

6. Risikoen som tas bør aldri være av større omfang enn det som rettferdiggjøres av den humanitære betydningen av problemet som forsøket er ment å løse.

7. Behørige forberedelser bør foretas og tilstrekkelige fasiliteter bør gjøres tilgjengelige for å beskytte forsøkspersonen mot selv den minste mulighet for skade, uførhet eller død.

8. Forsøket bør kun utføres av personer med vitenskapelige kvalifikasjoner. Den høyeste grad av ekspertise og forsiktighet bør forlanges i alle forsøkets stadier av dem som gjennomfører eller deltar i forsøket.

9. Forsøkspersonen bør i den tidene forsøket pågår stå fritt til å bringe forsøket til opphør dersom han har kommet i en fysisk eller psykisk tilstand der forsøkets fortsettelse for ham virker umulig.

10. I den tid forsøket pågår bør ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe forsøket til opphør på et hvilket som helst stadium dersom han har sannsynlig grunn til å mene etter utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og forsiktig vurderingsevne som kreves av ham at en fortsettelse av forsøket sannsynligvis vil føre til skade uførhet eller død for forsøksperson.

Original tekst/English;

1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion, and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision.

This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment.

The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury disability or death.

8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.

9. During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.

10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgement required by him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.

Les også; Over 45.000 innmeldte bivirkninger, over 4.500 meget alvorlige og over 2.200 mennesker ble innlagt på sykehus grunnet bivirkninger i fjor.

Les også; Norge kjøpte hurtigtester for 532 millioner – uten anbud, brudd på anbudsreglene, mener ekspert.

Les også; Et gigantisk og farlig eksperiment – Norge bruker milliarder på en testvaksine ingen vet hvordan virker og som utprøves direkte på mennesker

Media og myndigheter lyver, og vrir og vender på tall og statistikker for å få det hele til å passe inn i et narrativ som skal få flest mulig til å teste seg og ta en eksperimentelle vaksinen – slik at pengebruken og “hensikten” som er særdeles uklart for folk flest kan forsvares.

Et velbrukt og ekstremt skittens og farlig middel i dette verdensbildet – er gjøre uvaksinerte til samfunnsfiender fordi de velger å stole på et naturlig immunforsvar som er utviklet gjennom mange hundre tusener av år fremfor en eksperimentell vaksine vi ikke aner noe om.

Galskapen når nye høyder – myndighetene snur plutselig på verdensbildet og stokker om på kortene. Nå har myndighetene med Bjørn Guldvog i spissen forstått at folk begynner å legge sammen 2 + 2 som blir 4 og ikke 5, og føler et desperat behov for å endre narrativet slik at det blir litt mer spiselig – så nå skal de plutselig ha det til at vaksinepass er ment for å BESKYTTE DE UVASKINERTE MOT SMITTE FRA DE VAKSINERTE!

Å snu på verdensbilde sånn over natten, i likhet med den natten de besluttet at vårt naturlige immunforsvar plutselig sluttet å virke – er muligens fordi våre myndigheter med Guldvog i spissen – er så dumme at de tror at resten av befolkningen er like dumme. Vel, de fleste av oss, det vil si de av oss som ikke stiller våre kropper til rådighet for et medisinsk eksperiment i bytte med en saftis eller en gratis pils, er ikke det!

Denne tekst om at vaksinen er et eksperiment på Skien kommunes hjemmeside ble fjernet da det ble kjent for kommunen at teksten faktisk stod der.

Les også; Helsedirektoratet åpner for en ny type coronapass som skal “verne” uvaksinerte

Les også; Nurnberg koden (1947) forbyr tvungen vaksine

Dette handler altså ikke om helse – men om kontroll og desperate forsøk på å opprettholde et narrativ som er helt hinsides forsvarlig eller fornuftig, og som koster oss dyrt – ikke bare økonomisk! Guldvog har med sine bisarre uttalelser innrømmet at den umenneskelige handlingen det er å innføre “vaksinepass” som fører oss rett tilbake til 2 verdenskrig – ikke handler om helse, men om å innføre digital kontroll, og etter min mening er dette også et eksperiment for å begrense befolkningsveksten. Alle de alvorlige helseskadene denne eksperimentelle vaksinen forårsaker, spesielt rettet mot fertilitet, og de høye dødstallene er klare indikasjoner på dette.

Men INGEN har rett til å fortelle deg hvor du kan gå eller ikke, eller handle brød – om ikke DU gir fra deg den retten til å bestemme selv!

Bare for å illustrere hvordan dette vil bli; – syntes du det er ok at du, fordi du som nettopp har tatt 4 skudd er definert som fullvaksinert i to måneder før du  ta skudd nr 5, kan gå på butikken, mens din bestemor som kun har 2 “skudd” må stå utenfor i kulden og vente?

Og når du stopper ved dose 7, muligens fordi kroppen din ikke tåler det mer av den eksperimentelle vaksinen – så må både du og din bestemor, og sannsynligvis også dine barn stå utenfor butikken og glo. Er dette en fremtid du syntes ser forlokkende ut?

Denne galskapen tar slutt når vi slutter å delta i den. Ta av deg masken og vis at du er et menneske som TENKER SELV og ta livet ditt tilbake! Denne våren vil det komme et oppgjør, for sannheten bak både tiltak, virus og de eksperimentelle vaksinene pipler frem, og til slutt blir dette en rasende foss. Og helt til slutt;

BOIKOTT ALT OG ALLE SOM INNFØRER SEGRERING OG EKSKLUDERING OG DISKRIMINERING VED Å INNFØRE VAKSINEPASS.

Trude Helén Hole
Author, journalist, lecturer and artist

………………….@………………….

Jeg anbefaler alle til å ta en titt på FB siden Erfaringer med covid-19 vaksinebivirkningerTa gjerne vaksine – men la uvaksinerte være i fred!

Her finner du flere artikler, linker og dokumentasjon om covid, tiltakene, våre politikere og testvaksinene.

Les også; Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age

Les også; Judge Gives FDA 8 Months, Not 75 Years, to Produce Pfizer Safety Data

Les også; Former Pro Matt Le Tissier Calls For An Investigation Into The Sudden Rise Of Football Players Suffering Heart Problems. Post date: December 17th, 2021

Les også; Legemiddelverket knytter flere dødsfall til bivirkninger av vaksinen

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert.

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert.

Les også; Flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehus, NRK

Les også; Flere innlagt etter alvorlige mulige vaksine-bivirkninger, skrevet av FHI 13.3.21. 

Les også; Ny studie: Alvorlig syke eldre døde etter vaksinasjon i Norge. Ti svært syke eldre døde tidligere etter at de fikk vaksine mot covid-19. Det mener norske eksperter.

Les også; Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse

Les også; Skadene av Pandemrix var en katastrofe – Hva skal vi da si om skadene av Covid-vaksinene?

Les også; Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen skrevet allerede 14.01.21.

Les også; Oversikt over mistenkte bivirkninger/Legemiddelverket 16.12.21

…………………..@……………………..

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.