News

Uggs kontra omskjæring av jenter

Jeg noterer meg at fokuset rundt den barbariske behandlingen av sau i Australia, der deler av rumpen skjæres bort for å minske angrep av spyfluer som ødelegger ullen, er stor i media om dagen – mye takket være bloggere som bruker bloggen til fornuftig og opplysende innhold – takk til dere, for dette er viktig å få frem. Sovende media og blinde politikere. Men det finnes værre ting. Norske jenter får klitoris, indre- og ytre kjønnslepper kappet av med barberblad, ofte uten bedøvelse før de sys igjen – dette hender også i Norge. Men dette er muligens et glemt tema – eller kanskje Uggs og den australske sauen er viktigere? At media som en gang var den fjerde statsmakt i dag er mer preget av forbruker, sex- og kjendisjournalistikk, samt være vindu for rosabloggere – er for meg litt trist. Jeg fremhever derfor en sterk artikkel skrevet av Astrid Meland for Dagbladet i 2005 – artikkelen kan leses i sin helhet her. Vi trenger flere som Meland og vi trenger det fokuset som var i 2007, og ikke minst trenger vi myndigheter som setter handlig bak ord. Den bestialske kjønnslemlestingen vil fortsette fordi dette forties og fordi dette ikke får konsekvenser for de djevlene som utfører barbariet. Den som tier samtykker. Så spørsmålet blir: syntes vi det er ok å tillate at mennesker skjærer kroppsdeler av unge jenter? Eller skal vi nå legge press på media og politikere om å gjøre noe? Det er tross alt media og politikerne som er i posisjon til å belyse, opplyse, sette krav og derette handle – og med det redde liv og helse til tusenvis av unge jenter.  Det gjøres med barberblad. Fra Melands tekst: Uten bedøvelse holdes jenta nede. Hun kan være 10 år, nyfødt eller i gifteklar alder og hun kjemper imot. Hun får beskjed om å ikke skrike. Det blir umulig for mange nå barberbladet treffer klitoris. Så tas kjønnsleppene. Resten av livet er det å gå på do og samleie forbundet med sterke smerter. Det er ikke uvanlig at norske småjenter bruker 20 minutter for å tisse. Det er tiden som trengs for å presse urin ut av det lille hullet som omskjæreren lot være åpent. Når de gifter seg må mannen presse gjennom omskjæringsarret ved første sameleie. Manndomsprøven mislykkes ikke rent sjelden, og jentene må skjæres opp med kniv. Det samme må gjøres før fødsel. Mange sys igjen mellom hver fødsel. Igjen – dette skjer fortsatt i dag med norske jenter uten at norsk presse og norske myndigheter bryr seg noe nevneverdig – mens sauene derimot og hva enkelte rosabloggere tar med seg av ubrukelig rosaundertøy på fødestuen får altså spalteplass i fullt monn… Dette perspektivet er bare trist. Gammel makaber skikk drevet av makabre kvinner. Lemlestelse av jenter er en tusenårig skikk som forsatt er vanlig i rundt 30 afrikanske land. Dette er tradisjon – ikke religion. Tradisjonen med arrangerte ekteskap bidrar til å vedlikeholde tradisjonen for kvinnelig kjønnslemlestelse. Jentenes ærbarhet er et felles anliggende og tradisjonen vedlikeholdes av kvinner og knyttes til stolthet over å være en “riktig” kvinne. Menn inngår ikke i gjennomføringen av tradisjonen. Dette utføres innenfor et kvinnefellesskap, men blir gjort for dem [menn]. -Det er ikke en mannsgreie i det hele tatt. Det er bestemødre, mødre, tanter, slekt… menn har ikke noe med dette å gjøre. Den eneste forklaringen er redselen for at datteren ikke skal bli giftet bort, det er jo en slektsgaranti at hun er jomfru, det er jo poenget her, å ha kontroll over kvinners seksualitet. (Mannlig informants uttalse under regjeringens rapport utarbeidet i 2008.) Patetisk forskning. Antallet norske jenter som er i risikosonen for å bli kjønnslemlestet er stor – tilnærmet 50% for noen år siden, men forskningen på området er liten. I den “omfattende rapporten” fra 2008 som jeg har referert til over her som myndighetene støtter seg til og har på sin hjemmeside, ble det intervjuet 8 kvinner og 8 menn, samt noen ungdommer fra høyrisikolandene. Rapporten avsluttes slik: -Og sist, men ikke minst: Takk til alle informantene som har bidratt med sine erfaringer og synspunkter i en ellers travel hverdag. Oslo, april 2008. Hilde Lidén og Tonje Bentzen. …i en ellers travel hverdag…??? Alvorlig talt, er dette en spørreundersøkelse om folk spiser med skje eller gaffel, eller skulle dette være forskning om mennesker som skjærer bort kroppsdeler på hverandre. Ja, jeg bare spør – hvor er seriøsiteten? Rapporten er ikke bare dårlig, den fokuserer for mye på hva omskjæring er og historikk, ting vi vet fra før, og for lite på hva som bør gjøres – og det er uverdig med tanke på alle de titusenvis av jentene som utsettes for denne bestialske lemlestelsen! Link til rapport. Det bor i dag over 6000 jenter med opprinnelse fra høyrisikoland i Norge fra 0 til 19 år og i følge undersøkelser er det fare for at halvparten av disse blir kjønnslemlestet. Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Human rights service, og hva gjør norske myndigheter? Lager rapporter og lukker øynene. Dog, myndighetenes innsats mot kjønnslemlestelse var tidligere organisert i OK-prosjektet, men dette ble avviklet i 2005. Å avvikle et hjelpeprosjekt på et så alvorlig, groteskt og voksende problem, er etter min mening helt absurd. Hva med jentene? De omskjæres på kjøkkenbordet her hjemme!  Frankrike er det eneste europeiske landet som systematisk straffeforfølger kjønnslemlestere. Flere små jenter har blødd i hjel etter omskjæring i Paris, og dødsfallene har ført til at forebyggende arbeid er satt i gang. Rettssystemet har ført til sterk nedgang i lemslestelser. – Takket være informasjon legene gir til familiene og til rettsapparatet, samt frykten for fengselsstraff, har antallet lemlestinger gått betraktelig ned, sier advokat Linda Weil-Curiel til Dagbladet.no. I 1986 innførte hun systematiske helseundersøkelser av barns ytre kjønnsorganer på alle helsestasjoner i Saint Denis. På 14 år gikk de fra 100 prosent lemlesting til null. Helsesjekken har vært frivillig, men foreldre må møte opp på helsekontroll for å beholde barnetrygd. Forebygging og konsekvenser. Det nytter ikke med bare opplysning og dialog. Vi bør følge Frankrike. Hard fengselstraff til foreldrene, samt at overgriperne blir idømt erstatning overfor sine lemlestede barn og avvikling av økonomisk støtte er verktøy som må iverksettes også i Norge – og dette må tydeliggjøres slik at det virker forebyggende. Samtlige familier fra høyrisikoland bør dessuten ha møteplikt kanskje hvert andre/tredje år på helsestasjoner opp til en viss alder for å sjekke at ikke overgrep har funnet sted – ved møteunnlatelse mistes trygd, og ved overgrep iversettes konsekvenser.  Helseundersøkelser foretaes med en rask titt, men kan selvsagt oppleves “belastende” for noen – men om jevnlige undersøkelser kan forebygge, redde liv og helse for seg selv og andre, er jeg sikker på at jentene ser nødvendigheten av dette inntil vi blir et sivilisert samfunn.  Ingen straffes i Norge. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse ble vedtatt i 1995. § 1 Den som forsettelig utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, straffes for kjønnslemlestelse. Straffen er fengsel inntil 3 år og inntil 8 år dersom inngrepet har som følge død eller betydelig skade på legeme eller helbred. Medvirkning straffes på samme måte. I 1997 annullerte Oslo byrett et ekteskap der en norsk-somalisk jente på 17 var blitt tvangsgiftet i Etiopia. Da mannen oppdaget at hun ikke var omskåret ble det gjort på henne med tvang. Dagbladet fortalte i 2001 historien om mor som anmeldte ektemannen fordi døtrene var lemlestet i Gambia. De gambiske jentene ble undersøkt på Ullevål sykehus for kjønnslemlestelse i 2001. Det ble konstatert at både klitoris og indre kjønnslepper var skåret bort, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling… I 2000 dokumenterte Rikets tilstand flere tilfeller av kjønnslemlestelse i Norge blant somaliske og gambiske jenter. Minst 185 norsk-somaliske jenter ble kjønnslemlestet fra 2004-2007, og i 2010 ble det oppdaget flere tilfeller av lemlester i de norske hjem.  Men ingen er blitt tiltalt eller dømt for kjønnslemlestelse i Norge siden forbudet kom i 1995. I følge Klassekampen har alle saker politiet har mottatt per juli 2012 om kjønnslemlestelse blitt henlagt.  Hva sier dette om loven og om Norge, om politi og myndigheter? Norge kan ikke vende det blinde øyet til og tillate at mennesker skjærer bort kroppsdeler på unge jenter. Noe må gjøres og det nå! Advarer mot sterke bilder. Jeg fikk nylig en mail om Andrea Bruce – en sterk dokumentarfotograf som holdt foredrag i Oslo i fjor, med link til hans meget sterke bildeserie om kjønnslemlestelse. Den stakkars jenta trodde hun skulle i bursdagsfeiring… Ord er overflødig: Bildeserie. Trude Helén Hole, og hvor er kvinnegruppen Ottar? www.newspirit.no

 

0 comments on “Uggs kontra omskjæring av jenter

Leave a Reply