Management & Health News

Bjørn Guldvog bør sparkes og etterforskes, og det bør hans lakeier også!

Samfunnets allmenntilstand er altfor viktig til å bli overlatt Helsedirektoratet eller politikere som abdiserer. Helsedirektør Bjørn Guldvog har igjen og igjen argumentert for at portforbud må med i «verktøykassen», skriver Terje Tvedt, professor og historiker

Videre skrives følgende; “Siden jeg skrev kronikken «Makt og frihet i smittejaktens tid» om hvorfor vedtatte pandemistrategier plutselig ble forkastet til fordel for nedstengning av hele samfunnet, er spørsmålet blitt mer aktualisert.

Grunnlovsbrudd og forsvunne dokumenter

Det er avdekket at det var Helsedirektoratet ved Bjørn Guldvog som sto bak vedtaket om å stenge ned hele samfunnet 12. mars 2020, og at vedtaket høyst sannsynlig var i strid med Grunnloven.

Det finnes imidlertid ingen dokumenter om bakgrunnen for vedtaket. Guldvog sier han har rotet bort dem bort, og SMS-ene mellom ham og departementsråd Bjørn-Inge Larsen ble slettet ved en feil. Guldvog har imidlertid sagt at han søkte effekten av sjokk på befolkningen (VG).

Får vi noensinne vite hva som skjedde?

Regjeringen foreslo opprinnelig at koronakommisjonens hemmelighold skulle gjelde i 100 år, men etter kritikk ble det 60 år. Nå er det altså kommet for dagen at de mest sentrale dokumentene uansett er borte – hvor er vi på vei når samfunnet aksepterer grunnlovsbrudd og en slik forvaltningsskandale? Er det et uttrykk for at bærebjelker i et demokrati kan tilsidesettes med aksept, når koronageneralen går i krig mot viruset? Jeg vet ikke, men spørsmålet må stilles.” Terje Tvedt

Når ble det slik at vårt demokrati ble overlatt til én mann? Hvorfor fikk vi ikke vite at alle våre demokratiske prosesser og tidligere panepidemistrategier på ble skrotet på et blunk? At våre myndigheter med Guldvog i spissen besluttet at bestemmelsene rundt covid-19-tiltak og igangsetting av testing av vaksiner direkte på mennesker skal holdes hemmelig i 100 år, nå 60 – er ikke bare rødt flagg, det er direkte utvisning!

Tilbake sitter en knust familie. Om denne kvinnen ble presset til å ta vaksinen – bør det etterforskes som drap.

Bjørn Guldvog og alle hans lakeier i offentlig forvalting, inklusive helsepersonell som burde vite bedre, dvs at covid-19 er ufarlig for folk flest, men som har holdt tyst, inklusive alle de som eksempelvis har rapportert barns beinbrudd som covidtilfeller, og ikke minst Guldvogs sirkusartister utkledd som politikere og journalister – kort og godt alle som blindt har “fulgt ordre” og bidratt til å spre ubegrunnet fryktpropaganda i en befolkning for å oppnå et mål – massevaksinering, dvs kontroll over befolkningen – bør etterforskes.

Guldvog og hans lakeier og sirkusartister – har ikke bare utsatt oss for et umenneskelig terror-regime og utilbørlig press i to år, de har i tillegg fremmet segregering, ekskludering, fengsling og isolering av mennesker – i Haugesund ble folk fengslet for å håndhilse på gaten og våre eldre døde ensom og isolert – og har i tillegg spredt et så stort hat i befolkningen rettet mot en minoritet som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig.

– Jeg mente nok at det var nødvendig for å få «sjokkeffekten» som tydeliggjorde betydningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i et intervju han har gjort med Koronakommisjonen om nedstengingen 12. mars. (VG). Guldvogs “sjokkeffekt” som nå har vart i to år og som har vist seg å være et sirkus der Norges befolkning er ført bak lyset – er et soleklart brudd på Norges lover!

Unge mennesker presses til å ta en test-vaksine de ikke trenger og dør av – og familiene får ikke en gang en unnskyldning fra det offentlige..

Bjørn Guldvog og hans lakeier har brutt Norges lover! I stedet for å stikke fingeren i jorden når forskere og spesialister har advart, har Bjørn Guldvog, Steinar Madsen, Nina Stoltenberg, Bent Høie, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkvold og vår godeste Espen Rostrup Nakstad som personlig tjener penger på pandemien – og alle deres øvrige disipler i media og i offentlig forvaltning det siste året bare økt presset, truslene og sanksjonene rettet mot den norske befolkning. Tilbake sitter knuste familier som har mistet sine kjære! Det finnes ingen ting som kan rettferdiggjøre dette!

Lov om straff (straffeloven)

Kapittel 18. Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger

§ 131. Terrorhandlinger

En straffbar handling som nevnt i §§ 138 til 141§ 142 første ledd, §§ 143-144192238239240255257274275 og 355, anses som terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år dersom den er begått med terrorhensikt som nevnt i annet ledd. Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt;

a)å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
b)å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
c)urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en mellomstatlig organisasjon.

§ 186. Diskriminering

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens

a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)religion eller livssyn,
c)seksuelle orientering,
d)kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller
e)nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging.

På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.

§ 187. Falsk alarm

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller grovt uaktsomt volder

a)utrykning av politi, brannvesen, ambulanse, lege eller forsvaret,
b)utrykning som skjer etter anmodning fra en hovedredningssentral eller lokal redningssentral,
c)sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker.

På samme måte straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse eller forstyrre den alminnelige ro og orden.

Hva er det myndighetene ønsker skjule for oss? Hvor mange av familier har blitt revet i stykker grunnet denne mannen og hans lakeier, og hvor mange av våre kjære har dødd isolert og alene grunnet denne mannen? Hvor mange konkurser og arbeidsledige har ikke denne mannen og hans sirkusartister forårsaket? Hvor mange barn og unge har utviklet sosial angst, opplevd frykt og stress, og fått nedsatt/ødelagt sitt eget immunforsvar grunnet denne mannen? (økende forekomster av luftveisproblener og RS grunnet isolasjon og karantener, overdreven bruk av antibac og vaksinering).

Hvor mye har dette testregimet og disse nedstengningene kostet vårt samfunn økonomisk, mentalt, fysisk og emosjonelt?
Over 45.000 bivirkninger er innmeldt. Hvor mye har ikke disse testvaksinene kostet samfunnet av død og lidelser? Til nå er 4.500 alvorlige vaksineskader rapportert – nesten 2.000 mennesker har vært innlagt grunnet alvorlige bivirkninger.
Og hvorfor lar folk denne mannen fortsatt få lov å bestemme hvem de kan klemme og kysse på nyttårsaften?

Les mer om vaksinenes mange alvorlige bivirkninger i dette innlegget.

Hvordan kan det ha seg slik at noen glupe hodet plutselig bare kan ta en beslutning på at vårt naturlige immunforsvar avgitt med døden januar 2020 – for så å la verdens største industri som farmasien er – overta dens rolle? Dette er jo galskap, men ren logikk – for dette handler ikke om helse – men om å kontrollere verdens befolkning! Og hvordan kan det i det hele tatt ha seg at tidenes største grove inngripen i våre liv – der vedtatte pandemistrategier plutselig ble forkastet til fordel for nedstengning av et helt land – uten diskusjon, evaluering, konsekvensutredning – ble besluttet av kun én mann?

For meg er dette totalt uforståelig i et fritt demokrati, og jeg tror at det eneste logiske svaret ligger i at vårt frie land Norge allerede var politisk bundet opp i avtaler ref tiltak og innkjøp som på forhånd var signert, lukket og låst – FØR plandemien inntraff.

Nå vet vi at tiltakene ikke har fungert, det vil si;

  1. vaksinene virker ikke, tvert om, de har resultert i over 4.500 alvorlige bivirkninger der 1.880 sykehusinnleggelser og død.
  2. maskene virker ikke, tvert om, de er helseskadelig å bruke.
  3. nedstengingen er svært skadelig psykisk og emosjonelt – sosial kontroll, isolasjon og karantene/fengsling er særdeles nedbrytende for oss alle, og spesielt unge og barn.
  4. Nedsteningen er svært skadelig rent fysisk – den hindrer oss i å utvikle og styrke vårt eget naturlige immunforsvar.
  5. Bruk av desinfeksjonsmidler er helseskadelig og tjener stort sett kun de som produserer og selger de, advarer overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus, Dag Berlid. Håndsprit inneholder stoffet triklosan som er et giftstoff som bryter ned den naturlige bakteriefloraen i kroppen. Det kan dermed svekke immunforsvaret ditt og gjøre deg syk.

Vi VET altså mer nå. Men vitenskap brukes tydeligvis kun når det fremmer myndighetenes sak, for også denne julen ble vi ført ut i nedstengning, isolasjon og karantene, og det mot et virus som raskt ble definert som en liten vits. Galskap er å gjøre det samme gjentatte ganger og forvente et annet resultat – dette vet vi alle.

Hvorfor tillater vi da at myndighetene stenger oss ned nok en gang, og det mot et virus som er nedjustert til en forkjølelse – om det ikke er for å tvinge oss til å ta enda flere tester som ikke virker og “vaksiner” som vi nå vet bryter ned vårt eget immunforsvar og gjør oss syke? Jeg bare spør – men svar får vi ikke før om 60 år slik at de ansvarlige ikke skal måtte stå til ansvar, og da er jeg sikker på at øvrige dokumenter også er “mistet”.

Norske myndigheter SLETTER informasjon for at DU ikke skal vite at vaksinene testes direkte på mennesker og våre barn.

Norge er ikke lenger et demokrati, Bjørn Guldvog og hans lakeier styrer et diktatur av sauer – og folket gjør som han sier, logrer med halen og lystrer blindt. Det hele er et patetisk skue! Til tross for at Norge er et av verdens høyest utdannede land – så evner folk fortsatt ikke å tenke selv. Også denne julen har folk latt denne mannen diktere hvem vi kan feire med og ikke, hvem vi kan kysse og ikke – og nå er han raus, en gulrot må vi jo få ettersom det er jul – vi kan altså få lov å kysse fremmede på nyttårsaften!

I tillegg ser vi nok en gang at folk lydig tar på seg den idiotiske og helseskadelige masken som selvsagt ikke hindrer et dødelig virus! Masken er kun et visuelt lydighetsstempel! Nå må folk våkne og begynne å sloss for sine demokratiske rettigheter, sine liv og sin frihet – og gi faen i tiltak som ikke virker!

To år med faenskap er nok – 2022 er året for å ta våre liv tilbake.

Hvorfor er det greit å dø en unaturlig død som det vaksinedødsfall faktisk er, men ikke en naturlig død?

Til slutt et spørsmål til; hvorfor er ikke Bjørn Guldvog for lengst sparket? En fyr som sletter ekstremt viktige dokumenter, mailer og smsér på løpende bånd for å slette sine spor i offentlig forvaltning, og som igangsetter tidenes største fryktpropaganda som har ødelagt og tatt liv, og iverksetter tidenes mest alvorlige inngripende tiltak som angår oss alle; våre liv, helse, frihet og demokrati – og som i tillegg er direkte lovbrudd – bør selvsagt ikke bare sparkes på dagen!

Han bør etterforskes! Og det bør alle hans lakeier og sirkusartister også, inkludert de som nylig fjernet informasjon om at vaksinene er et gigantisk medisinsk eksperiment på Skien kommune hjemmesider!

Nok er nok – nå står et nytt år for døren og det er på tide å ta livene våre tilbake og begynne å tenke litt selv. Vår frihet, helse og vår fremtid er faktisk vårt ansvar, og vi kan ikke la én mann bestemme over våre barns liv! Å beskytte våre barn og deres rett til å velge selv i et fritt demokrati – er vår største oppgave!

Vaksinerte og uvaksinerte må nå stå hånd i hånd og snu ryggen til diktatur og det skadelige tyranniet vi alle har lidd under de to siste årene. Kjærlighet, samhold og sunn fornuft er sterkere enn én manns maktbegjær! Dette er mitt nyttårsønske – hva er ditt?

Jeg anbefaler alle til å ta en titt på FB siden Erfaringer med covid-19 vaksinebivirkningerTa gjerne vaksine – men la ungdom og barn – og uvaksinerte være i fred!

………………….@…………………..

Les om testvaksinenes bivirkninger her.

Les mer om Covid, tiltakene, testene/regimet og testvaksinene her.

Les også; Legemiddelverket knytter flere dødsfall til bivirkninger av vaksinen

Les også; Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert.

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert.

Les også; Flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehus, NRK

Les også; Flere innlagt etter alvorlige mulige vaksine-bivirkninger, skrevet av FHI 13.3.21. 

Les også; Ny studie: Alvorlig syke eldre døde etter vaksinasjon i Norge. Ti svært syke eldre døde tidligere etter at de fikk vaksine mot covid-19. Det mener norske eksperter.

Les også; Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse

Les også; Skadene av Pandemrix var en katastrofe – Hva skal vi da si om skadene av Covid-vaksinene?

Les også; Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen skrevet allerede 14.01.21.

Les også; Oversikt over mistenkte bivirkninger/Legemiddelverket 16.12.21

Les også; Former Pro Matt Le Tissier Calls For An Investigation Into The Sudden Rise Of Football Players Suffering Heart Problems. Post date: December 17th, 2021

…………………..@……………………..

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.