Management & Health News

Bryter norsk presse med Vær Varsom-plakaten og straffeloven § 131?

Jeg har fått nok av medias unyanserte, feilaktige og farlige mediedekning ref Covid-19 og vaksineindustrien, og kommer nå til å melde avisene inn til PFU med følgende tekst, les under – og det er bare å gjøre tilsvarende om dere også har fått nok av medias ensidige skremselspropaganda. Det som fikk det til å bikke over for min del, er et LEDER-innlegg i Dagsavisen med følgende tittel; Redningen er på vei, ref vaksiner.

Jeg er direkte sjokkert over myndighetenes forhastede og paniske tiltak som ikke er begrunnet i kunnskap, som bryter Grunnloven, og som ikke er konsekvensutredet. Spesielt er jeg sjokkert over nedstengning nummer to ettersom vi nå vet mer hvordan tiltakene skaper flere ofre enn covid-19, og vi vet at viruset ikke er så farlig som tidligere antatt, tvert om. Jeg er ikke sjokkert over medias unnfallenhet og hvordan de opptrer som nyttige idioter for myndigheter og store kommersielle interesser, derimot er jeg meget bekymret over hvordan det norske folk ikke evner å tenke en eneste kritisk tanke, men i stedet bøyer seg seg gladelig over mens demokrati, rettsstat og frihet fratas oss over natten.

Heldigvis begynner flere å ta bladet fra munnen nå – folk har fått nok. Jeg lytter som de fleste til vitenskapelig begrunnede anbefalinger fra legespesialister og forskere, men jeg har også stor tro på naturens eget immunforsvar, og mener at ingen ting overgår naturlig flokk-immunitet. Jeg mener også at folk er ansvarlig for egen helse og selv skal kunne velge hvordan de vil leve egne liv. Dette valget har myndighetene med medias hjelp nå tatt fra oss..

I mars skrev jeg at vi som samfunn må verne om sårbare grupper og eldre, men at samfunnet må holdes i gang og folk få leve som normalt, og så får heller de som føler seg utsatt ta egne forholdsregler med munnbind og isolasjon om de ønsker det. Dette kalles bruk av sunn fornuft.

Et demokrati er nemlig tuftet på valgfrihet. Men Norge er ikke lenger et demokrati. Og hva med media – hva er medias rolle – hvordan opptrer de – og hva er resultatet?

Jeg ble selvsagt noe forundret over innlegget jeg referer til over, med tittelen Redningen er på vei ref vaksiner, for jeg trodde Dagsavisen var en seriøs avis, men den gang ei. Jeg har sendt mail til Dagsavisen, men vil også melde landet største aviser inn for PFU ettersom den generelle mediedekningen rundt Covid-19 er ren skremselspropaganda og et soleklart brudd på Vær Varsom plakaten, samt et mulig brudd på straffeloven § 131.

1. Hele innlegget Redningen er på vei, ref vaksiner er en ren reklameplakat. Her går Dagsavisen vaksine-industriens ærend, og innlegget bør være merket med REKLAME! Det samme gjelder øvrige mediehus som skriver like unyansert om vaksiner.

2. Media er løpegutt for kommersielle interesser og myndigheter. Media generelt har ikke gjort jobben de er satt til å gjøre og leverer et meget unyansert bilde av Covid-19 og vaksineindustrien generelt. Media bør i stedet for å løpe kommersielle interesser og vaksineindustriens ærend og spre unødig frykt, også formidle industriens sorte bakside, samt faren ved vaksiner; dvs skrive om vaskineskadde og hvor mange x milliarder vaksineindustrien betaler i bøter hvert eneste år for korrupsjon og farlig innhold som skader mennesker mer enn de hjelper. Et mer nyansert bilde rundt “fordeler/ulemper” vil bidra til at folk kan ta beslutninger som er fattet på riktig grunnlag og er riktig for hver enkelt.

3. Media mangler gangsyn og objektivitet i saker som angår liv og helse! Media bør formidle at Covid-19 stadig muterer og at vaksinen ikke vil bli tilstrekkelig utprøvd før den kommer på markedet, og av den grunn antagelig ikke vil virke etter hensikten. Dokumentasjon på dette finnes i bøttevis og er publisert av uavhengige forskere og legespesialister!

Det er på tide at media begynner å lytte til fagekspertise og slutter å logre for myndigheter og kommersielle industrier, for med dette sprer de feilaktig informasjon og skaper unødig frykt i befolkningen. Det er tankevekkende at mainstream media totalt mangler gangsyn og objektivitet i saker som angår liv og helse, mens objektive opplysninger basert på fakta og dokumentasjon kommer fra fagfolk som skriver debattinnlegg ettersom disse slipper lite til i media

Videre er det totalt ubegripelig at vi skal stenge ned hele samfunn, isolere folk, splitte familier og la folk dø av andre sykdommer fordi de ikke får behandling og i tillegg dø i ensomhet, alt dette i påvente av en vaksine som i praksis skal resultere i det samme som naturlig flokk-immunitet – igjen; vi snakker her om en haste-vaksine som mest sannsynlig ikke vil virke tilstrekkelig og kanskje medføre alvorlige bivirkninger.

Å bygge naturlig flokk-immunitet er ALLTID den beste veien å gå – ingen ting slår naturen!

4. Media formidler misledende og farlige påstander. I nevnte innlegget skriver eksempelvis Dagsavisen; 90 prosent betyr at 9 av 10 med smitte ikke blir syke hvis de er vaksinert. Dette vet ikke Dagsavisen med sikkerhet – påstanden er sterkt misledende og i verste fall farlig!

Jeg vil gjerne minne om at da svineinfluensaen kom til Norge i 2009, manglet det ikke på advarsler om hvor ille det kunne bli. Helsemyndighetene påstod at 1,2 millioner kunne bli syke og 13.000 kunne dø – og media som heller ikke den gang gadd å gjøre en jobb – pøste ut med skremselspropaganda som de gjør nå. Det ble startet massevaksinasjoner; nesten 550 fikk alvorlige senskader av vaksinen, mens rundt 30 personer døde av influensaen. Les mer her.

5. Fakta rundt covid-19 underkommuniseres. Status pdd er at over 80% av de smittede ikke blir syke eller har få eller milde symptomer. Hvorfor skal vi vaksineres for en smitte de fleste ikke en gang merker de har? De fleste av de under 20% som blir syke har underforliggende sykdommer fra før, spesielt livstilsykdommer. Mao har de ikke tatt vare på helsen sin fra før av, hvilket er et personlig ansvar – ikke det offentliges ansvar.

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at det PDD kun har dødd 283 mennesker i Norge, og de har stort sett dødd med og ikke av Covid-19! Snittalder er 82 år. PDD er det meldt om 30.768 smittetilfeller av 2.098.2909 testede! Kilde FHI.

Det er på tide media begynner å fokusere på dette, ikke hause opp smittetall som er totalt skivebom og skaper et samfunn et moderne demokrati ikke kan være bekjent av.

Stikkord er diktatur, isolasjon, angiveri, sinne og frykt – og strenge straffer for å leve normalt.

6. Skremselspropaganda er terror. Dagsavisens LEDER-innlegg er altså slett journalistikk og det samme er medias ensidige dekning under Covid-19 som utelukkende sprer unødig frykt og terroriserer et helt samfunn. Medienes generelle dekning ref Covid-19 er dermed også et mulig brudd på Kapittel 18. Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger.

§ 131. Terrorhandlinger. En straffbar handling som nevnt i §§ 138 til 141, § 142 første ledd, §§ 143-144, 192, 238, 239, 240, 255, 257, 274, 275 og 355, anses som terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år dersom den er begått med terrorhensikt som nevnt i annet ledd. Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt:

a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,

b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller

c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en mellomstatlig organisasjon.

7. Informasjonen bør være mer nøytral og realistisk! Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus, skriver Dag Bratlid, Professor emeritus og barnelege i Aftenposten.

8. Frykt, arbeidsledighet, depresjoner, økende selvmord og brudd på Norsk lov! Jeg har flere oppegående, sunne og friske venner som nå nesten ikke tørr å gå ut av eget hus av frykt for å bli smittet grunnet medias unyanserte vinklinger i et samfunn der angiveri har blitt den nye hverdagsnormen. Dette er nemlig det samfunn media og myndighetene sammen har skapt, og for hva? Media har for lengst trådt ut av sitt gode skinn og har mistet all troverdighet.

Les ogsåFolk sier de skal holde ut til over jul, så orker de ikke mer.

Les også; Folk ringer og gråter i telefonen – rammet av ensomhet og isolasjon på grunn av korona-situasjonen.

9. Pressens største oppgave er å stille kristiske spørsmål, hvilket er totalt fraværende. Hvorfor hauser media opp SMITTETALL når viruset ikke er farlig for folk flest og smitten er lite dødelig?

A. Hvorfor stiller ikke media kritiske spørsmål om hvilken dokumentasjon som legges til grunn for myndighetenes tiltak når myndighetene kaster folk ut i arbeidsledighet, splitter familier og ødelegger Norge AS, innfører tvang, hindrer fri ferdsel og truer med portforbud og stenger samfunnet ned.

B. Hvorfor spør ikke media om hva som er årsaken til at covid-19 og ikke influensa som er mye farligere får denne type særbehandling som sender folk ut i desperasjon, isolasjon, inaktivitet, depresjon og frykt?

I 2017–2018 ble anslagsvis 7600 pasienter innlagt i sykehus med påvist influensa. Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt. Totalt fikk hele 142 092 personer diagnose på influensalignende sykdom sist sesong. Et influensautbrudd forårsaker i gjennomsnitt cirka 900 dødsfall årlig i Norge. Sesongen 2017-2018 ble det til sammenlikning estimert rundt 1400 influensa relaterte dødsfall. Kilde; FHI.

Også i 2017/18 holdt folk holdt seg hjemme når de var syke og vasket hendene, dette UTEN tvang fordi det er sunn fornuft! Så hvorfor stengte vi ikke ned samfunnet i 2017/18?

C. Hvorfor spør ikke media om myndighetene har foretatt noen konsekvensutredninger ved tiltakene de setter inn?

D. Hvorfor undersøker ikke media lovligheten ved tiltakene som iverksettes? 

Hvorfor skal vi i det hele tatt finne oss i at andre mennesker uten kompetanse, uten faglig dokumentasjon, og uten hjemmel i loven skal få diktere hvem og hvor mange mennesker vi skal få lov til å møte. Hvorfor tillater vi disse menneskene å isolere oss og splitte familiene våre? Dette er totalt GALSKAP!

10. Media bør nå brette opp armene og begynne å jobbe! Det er på tide at media generelt begynner gjøre det et mediehus skal gjøre – nemlig stille myndighetene til veggs, lese seg opp på Covid-19 og la forskere og fagfolk komme til ordet og levere et nyansert bilde av situasjonen, samt sette seg inn i vaksineindustrien og gi et nøytralt og nyansert bilde også av denne – og ikke minst begynner å skrive om tiltakenes KONSEKVENSER!

Media skal være myndighetenes og storindustriens VAKTBIKKJE, men er i praksis logrende lausbikkjer som går de nevnte´s ærend!

Dette er et usedvanlig trist skue og kroken på døren for det vi en gang kjente som seriøs, nøytral og troverdig mediedekning!

……..

Om du har tenkt å sende inn en klage til PFUpfu@presse.no, så må du vedlegge følgende punktene i Vær Varsom plakaten, dette er punkter som et samlet pressekorps muligens bryter i sin unyanserte dekning av covid-19 situasjonen. Så får PFU vurdere resten.

1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

2. Integritet og troverdighet

2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.

2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

2.6.  Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.

2.7 Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame. Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid. Gi aldri tilsagn om journalistiske motytelser for reklame. Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff.

2.8 Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Ref siste punkt 4.4 – jeg mener eksempelvis at medias opphausing av SMITTETALL som altså er PDD er 30.768 positive av 2 098 290 testede mennesker, ref FHI, er absurd og ganske tydelig viser at overskriftene er HINSIDES de faktiske realitetene!

……

Les gjerne;

Ulovlig koronatiltak – begrensing på fem personer. Dette er et massivt inngrep i privat- og familielivet.
Flere barn vil kunne dø av korona­restriksjoner enn det totale antallet koronadøde, viser ny forskning
WORLD DOCTORS ALLIANCE
Helseskadelig å bruke masker
Ofre for corona-skolen: 14.026 elever mistet undervisning de har krav på
The Great Barrington Declaration. As infectious disease epidemiologists and public health scientists we have grave concerns about the damaging physical and mental health impacts of the prevailing COVID-19 policies, and recommend an approach we call Focused Protection.
La oss ta debatten av coronatiltakene
Tiltakene mot korona er ute av proporsjoner

…….

Om denne bloggen; bloggens eier heter Trude Helén Hole. Hole er kjent som Norges mest hardtslående blogger i følge Nettavisen og blant annet Norges beste jenteforfatter i følge Dagsavisen. Mer om hennes forfatterskap og bøker finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

 TRUDE HELÉN HOLE

Til Holes forfatterside og tilbakemeldinger fra media – klikk her

Gratis vinkompendium og online vinkurs – klikk her

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Holes bøker – Holes TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Norges morsomste forfatter i følge media og lesere!
GraTis kompendium om vin (1)
One-Time
Monthly
Yearly

Make a one-time donation to the author

Make a Monthly donation to the author

Make a Yearly donation to the author

Choose an amount

30.00 Kr
90.00 Kr
600.00 Kr
30.00 Kr
90.00 Kr
600.00 Kr
30.00 Kr
90.00 Kr
600.00 Kr

Or enter a custom amount

Kr

Your contribution is very appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonerDonate monthlyDonate yearly